Otello, 2014

Emilia and Iago

Melinda Benson as Emilia

Emilia and Cassio

Rigoletto, 2012

IMG_1879

Melinda Benson as Countess Ceprano

Rigoletto, 2012 Rigoletto2

The Mikado, 2012

Melinda Benson as Pitti-Sing

Melinda Benson as Pitti-Sing

Melinda Benson as Pitti-Sing

Melinda Benson as Pitti-Sing

Iolanthe, 2014

Melinda Benson as Celia

Melinda Benson as Celia